PROVOZNÍ ŘÁD AFK PEČKY


HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM

1. Tento provozní řád stanoví dobu, základní podmínky provozu, údržby, spravování, povinnosti při užívání a opatření při nedodržování ustanovení provozního řádu hřišť s umělým trávníkem (dále jen „UMT“) ve sportovním areálu. Provozní řád je závazný pro všechny členy mužstev AFK Pečky a další uživatele, kterým byly prostory fotbalovým klubem pronajaty.

2. Povrch s umělým trávníkem je určen ke sportování s celoročním provozem od 09:00 do 21:00 hodin. UMT o rozměru 40 x 22 metrů splňuje parametry pro mistrovské zápasy přípravek. Na hřištích jsou umístěné branky, z bezpečnostních důvodů zajištěné lankem proti převrácení. UMT jsou po obvodu chráněny sítěmi, z čela a přilehlých boků je větší hřiště osazeno prkny do výšky 1 metru.

3. Za technický provoz a stav hřišť je zodpovědné Město Pečky (dále jen „provozovatel“) a správce areálu. Časové využití UMT je dopředu stanoveno plánem provozu, podle požadavků mužstev AFK Pečky a ostatních uživatelů. Uživatelé při střídání dodržují časovou dotaci uloženou rozvrhem. Změny mohou být provedeny pouze po vzájemné dohodě a se souhlasem vedení fotbalového klubu.

4. Činnost na UMT je plánovaná, organizovaná a vždy řízena trenérem nebo jinou odpovědnou osobou. Na provoz UMT a chování uživatelů dohlíží vedení AFK Pečky a správce areálu (dále též jen „dozorující osoby“).

5. K hlavnímu vstupu na UMT z kabin slouží boční dvířka, na levé straně oploceného areálu při pohledu z tribuny. Prostřední vstup z travnatého hřiště lze užívat pouze výjimečně. Klíče od vstupu jsou uloženy v kabině rozhlasu. Klíče si vyzvedává pouze dospělá osoba na pozici trenéra či jeho zástupce (dále jen „pověřená osoba“). Při střídání mužstev na UMT si klíče pověřené osoby předávají. Po ukončení tréninkové jednotky či zápasu, kdy nedochází k dalšímu bezprostřednímu střídání mužstev, odpovídá pověřená osoba za zavření (uzamčení) vstupu na sportoviště a vrácení klíčů do kabiny rozhlasu.

6. Před zahájením tréninkové jednotky jsou pověřené osoby povinny převzít plochu UMT, zkontrolovat její stav a pořádek, případné nedostatky bezodkladně ohlásit vedení AFK Pečky. Po ukončení tréninkové jednotky musí být UMT opuštěna a ponechána v bezvadném stavu, připravena pro další uživatele.

7. Každý účastník sportuje v areálu hřiště s UMT na vlastní nebezpečí, za odložené věci ve sportovním areálu včetně kabin nenese AFK Pečky ani provozovatel odpovědnost.

8. Na UMT je vstup povolen pouze v kopačkách s lisovou podrážkou, v kopačkách s gumovou podrážkou (tarfy), v gumotextilkách nebo běžecké obuvi (botasky, tenisky). Na hřiště je zakázán vstup v obuvi s kovovými a jinými kolíky. Vstup je povolen pouze s čistou obuví.

9. Osvětlení UMT, zapínání a vypínání světel, provádí pouze dospělá osoba na pozici trenéra či jeho zástupce (dále jen „pověřená osoba“). Klíče od světel jsou uloženy v kabině rozhlasu. Světla se v rámci úsporných pravidel rozsvěcí vždy jen nad využívanou plochou areálu.

10. Při střídání mužstev na UMT zodpovídá pověřená osoba za předání klíčů pověřené osobě střídajícího mužstva. Při ukončení tréninkové jednotky a zároveň denního provozu na UMT, zodpovídá pověřená osoba za vypnutí světel, uzamčení elektrické skříňky a uložení klíčů od světel zpět do kabiny rozhlasu.

11. Všichni účastníci tréninku či zápasu a diváci jsou povinni dbát pokynů pověřených osob a správce. Vstup na UMT mají povolen pouze trenéři a asistenti se skupinou hráčů (mužstvem) podle aktuálního rozvrhu. Diváci nesmí vstupovat na UMT, utkání nebo trénink mohou sledovat za ochrannou sítí, za podmínek tohoto provozního řádu.

12. Pro trénink je možné použít sportovního vybavení, které musí být po skončení tréninku vráceno na původní, určené místo ke skladování. Ke zkrácení hřiště na velké UMT pro utkání minipřípravky lze posunout jednu branku zajištěnou lankem s visacím zámkem. Branku ponese dostatečný počet osob a je nutné ji opatrně pokládat. Je zakázáno branku posouvat bez zvednutí celé konstrukce, neboť by došlo k poškození trávníku. Po skončení utkání pověřená osoba zajistí umístění branky na původní místo a bezpečné přidělání lankem se zámkem.

13. K účelu skladování pomůcek a převlékání lze využít školní kabiny. Klíče od školních kabin jsou uloženy v kabině rozhlasu. Za manipulaci s klíči odpovídá pověřená osoba obdobným postupem dle bodu 5 provozního řádu.

14. Uživatelé hřišť nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své nebo jiných uživatelů a hráčů, nesmí obtěžovat svým projevem okolí.

15. Plochu UMT si lze od provozovatele nebo AFK Pečky pronajmout pouze na základě závazné objednávky, u kontaktních osob.

16. V celém prostoru sportoviště s UMT je zakázáno:
• vstupovat v nevhodné nebo znečištěné obuvi
• odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
• manipulovat s ostrými předměty, nosit sklo
• vstupovat mimo otevírací dobu
• vstupovat se zvířaty
• jezdit na kole, kolečkových bruslích nebo se pohybovat pomocí jiných dopravních prostředků
• kouřit, rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm
• plivat, odhazovat žvýkačky nebo jiným způsobem znečišťovat areál
• konzumovat jídlo, alkohol a užívat omamné látky
• přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
• houpat se nebo nějak neodborně manipulovat s přenosnými brankami bez svolení správce
• manipulovat s el. instalací v areálu UMT a v přilehlých prostorách
• poškozovat nebo demolovat zařízení a vybavení sportoviště
• sportovat pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek

17. Osvětlení je v případě užití osobami mimo členství AFK Pečky zpoplatněno stanovenou sazbou. Náklady na osvětlení se hradí na základě vystaveného účetního dokladu AFK Pečky. Ovládání světel je při užití jinými pečeckými oddíly v kompetenci správce areálu nebo pověřených osob provozovatelem. Při dohodě nájemců s fotbalovým klubem zajišťuje manipulaci s osvětlením pověřený pracovník AFK Pečky.

18. Při napadání sněhu na UMT lze povrch používat pouze pokud bude sníh odklizen. K odklizení sněhu jsou provozovatelem dodána hrabla, skladovaná ve školních kabinách. Sníh bude vyhrnován vždy maximálně k lajnové čáře po délce hřiště, mimo ochranné sítě a prkna tak, aby granulát zůstával na UMT. Vyhrnování se provádí s opatrností, aby nebyl poškozen podklad ani trávník. K roztání zbytku sněhu může být použitý pouze chlorid vápenatý.

19. V případě zjištění jakékoliv závady na hřištích je uživatel povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit vedení AFK Pečky. Dojde-li k majetkové škodě v prostoru hřišť, kterou způsobí některý z uživatelů, je povinen tuto škodu uhradit.

20. Každý uživatel je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto provozního řádu. Dozorující osoby jsou oprávněny v případě nekázně či porušení tohoto provozního řádu účastníky vykázat z prostor UMT i celého sportoviště.

21. Rozpis termínů využití UMT: www.afkpecky.cz/stadion/rozpis-hriste

Vstup na sportoviště, včetně UMT je mimo provozní dobu, nebo řádného nahlášení ZAKÁZÁN !!!
Tento provozní řád nabývá účinnosti 1. 12. 2019.

Výkonný výbor AFK Pečky